Lokaal politieke vereniging

Echt voor Ridderkerk.


foto kerksingelbrugje ridderkerk
De Kerksingelbrug. Ridderkerk. Symbool van verbinding in de raadzaalwandversiering.

RIDDERKERK. TWEEDE PINKSTERDAG 2018. FIETSWEER.


De Boomgaard aan de Noldijk.


Lente-'sneeuw' bij Pruimendijktunnel.


Ontbrekende afscherming ('gat') ter hoogte van Ridderkerk-West.


GEMEENTERAAD DONDERDAG 31 MEI 2018
Behalve het coalitieakkoord, terugblik coalitievorming, wethouders, voorzien in vacatures raad, e.d., staat ook het ontwerp-raadsbesluit 'Niet-ontvankelijkheid bezwaren afscherming' op de agenda. "Aangezien de (..) bestreden beslissing geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, is het niet mogelijk tegen deze beslissing bezwaar te maken en zijn (..) bezwaren niet-ontvankelijk. In een later stadium zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd en zal een omgevingsvergunning moeten worden verleend. Dit zijn wel besluiten gericht op rechtsgevolgen en daartegen zal wel de mogelijkheid openstaan om bezwaren te maken." (vR, 21-5)

COMMISSIE SAMEN LEVEN DINSDAG 22 MEI 2018.
Het agendapunt leest u af van deze ontwerp-brief van het college aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag waarvan ook Ridderkerk deel uitmaakt: "Gehoord hebbende de commissie Samen leven geven wij u hierbij onze zienswijze op de ontwerp begroting 2019. Wij bedanken u dat u ons in de gelegenheid stelt onze zienswijze te geven. Wij constateren dat er bij deze begroting vooral financieel-technische zaken aan de orde zijn. De eerste is het tijdelijke tekort op de BDU-middelen, dat binnen de wettelijke termijn blijft. Daarnaast gaat het om de andere manier van toedeling van de bestedingen aan de verschillende begrotingsjaren. Wij hebben geen opmerkingen op de begroting. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, (..) (vR, 12-5)

WEBSITE
Eind mei 2018 wordt het eindresultaat van de collegevorming 2018-2022 verwacht. Na de installatie van het nieuwe college 2018-2022, wordt de website opnieuw afgestemd op het raadswerk. (vR, 21-5; 31-3)

 

Hierboven de installatie van de raadsleden in de raadsvergadering
van vandaag donderdag 29 maart 2018. Foto's Tissa van de Wege.

Echt voor Ridderkerk (EVR) keerde met 4 zetels terug in de raad 2018-2022.
De vier zittende EVR-raadsleden werden herkozen:
Ad Los, Cora van Vliet, Wim van der Linden, Laurens Franzen.

Op de foto: Ad Los, Laurens Franzen, Cora van Vliet, Wim van der Linden
Hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen.

Bron: Definitieve uitslag Gemeente Ridderkerk


Mail EVR | T 0180-431051

Echt voor Ridderkerk
10-puntenplan 2018-2022
Lijst 3 EVR

 
foto: Ad Los brengt zijn stem uit, 21 maart 2018.
EVR-Lijsttrekker Ad Los, woonachtig te Rijoord aan de Rijksstraatweg, bracht vanmorgen zijn stem uit in stembureau 19 in de 'Hervormde Kerk Rijsoord', eveneens aan de Rijksstraatweg.
 

EVR doet het!

De Rijkswegen A15 en A16 lopen naast elkaar door onze gemeente, honderdduizenden auto’s passeren dagelijks, met fijnstof, CO2 en niet in de laatste plaats, geluidsoverlast. Den Haag is echter nog niet tevreden, een bedrijventerrein met windmolens moet er ook nog bij.

Windmolens mogen dan nodig zijn voor de energietransitie, maar als je ze grenzend aan een woonwijk plaatst, staat ook daarmee de leefbaarheid voor Ridderkerkers op de tocht.

Het ultieme voorbeeld van zulke ontwikkelingen is Groningen, waar de bodem wordt leeggepompt in het algemeen belang, maar schadevergoedingen zijn nog lang niet zeker, door Haags gedraai!

EVR doet het!

EVR ziet niet lijdzaam toe: er wordt serieus werk gemaakt van een mooie woonwijk in Nieuw Reijerwaard zonder molens, maar ook het weren van fijnstof is in studie.

Er wordt bovendien serieus werk gemaakt van een zelfstandig ambtelijk apparaat met korte lijnen en betrokken mensen. Het welzijn van onze inwoners moet daarbij voorop staan.

Met mooie slogans in de raadzaal komt Ridderkerk niet verder, wel met mensen die het land in gaan om Ridderkerkse problemen op te lossen, EVR doet dat. Een sterk team met veel kennis en ervaring staat voor U klaar, zij zijn er ECHT VOOR RIDDERKERK. EVR DOET HET!

Ad Los
Lijsttrekker en medeoprichter
Echt Voor Ridderkerk.
T 0180 437716
M 06 20491447
Mail


'Fire and Fury' in Ridderkerk is een recente column van Ad Los over punt 1 van het EVR 10 puntenplan: 'Ridderkerk blijft zelfstandig'.


Toelichting op punt 2 van het EVR 10 puntenplan: Nieuw Reijerwaard: bedrijventerrein wordt woonwijk.


 

Ridderkerk blijft zelfstandig


- De ambtelijke fusie is een voorportaal naar een gemeentelijke fusie, en dat is ongewenst.
- De BAR-overeenkomst, waarmee de ambtenaren van drie gemeenten zijn samengevoegd, moet worden beëindigd.
- De leden van EVR hebben als enige tegen de ambtelijke fusie gestemd.
 
 

Nieuw Reijerwaard: bedrijventerrein wordt woonwijk


- Het huidige plan omvormen tot een woonwijk zonder windmolens.
 
 

65-plus gratis met de bus

- De mobiliteit van onze senioren is belangrijk.
 
 

 

Gegarandeerde zorg voor Ridderkerkers


- De zorg moet van hoogwaardige kwaliteit zijn. - Laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening.
- Steunpunten in de wijk gaan we faciliteren.
- Geen verdere bezuinigingen op de huishoudelijke hulp.
 
 

Ondernemend Ridderkerk faciliteren


- Aanbestedingsprocedures voor gemeentelijke diensten en producten toegankelijk maken voor Ridderkerkse bedrijven.
- Terugdringen van betaald parkeren.
- Maatwerk toepassen bij de benodigde vergunningen en bestemmingsplannen.
 
 

Goede en eigentijdse sportvoorzieningen


- Bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.
- Recreatiemogelijkheden voor jongeren behouden in het dorp.
 
 

Luchtkwaliteit verbeteren en geluidsoverlast beperken


- Wij zetten ons in voor de voltooiing van de geluidswal bij Ridderkerk West en Drievliet.
- Sluipverkeer terugdringen.
- Nieuwe woningen klimaatneutraal bouwen.
 
 

Blijvend contact met de mensen in de wijk


- Ondersteunen van lokaal sociale initiatieven.
- Persoonlijk contact met inwoners is belangrijk.
 
 

Verantwoord financieel beleid


- Eerst de gemeentelijke uitgaven op orde brengen.
- De onroerendezaakbelasting is geen melkkoe.
- Zeker en vast: restafval blijft onbelast.
 
 

Toezicht en handhaving draagt bij aan de veiligheid


- Optimale politiezorg waarborgen, ook in de nachturen. - Buurtpreventie ondersteunen en aanmoedigen.
 
Download EVR 10-puntenplan 2018-2022 Folder

 
Lijst 3 EVR
15 Kandidaten
2018-2022

 


 

1. Ad Los (68)

Eigenaar museumschool.nl; voormaling beroepsvlieger en examinator; medeoprichter EVR; oprichter 1e lokale partij van Ridderkerk in 2001; voormalig wethouder van Ridderkerk; thans raadslid en landelijk bekend van de duikboot van Kuifje.
 
 

2. Cora van Vliet (58)

Ondernemer en docent (o.a. Verkopen, Strategisch Management, BHV en EHBO), moeder, bijzonder ambtenaar burgerlijke stand, voormalig voorzitter van de Rotterdamse Ondernemers Organisatie voor Handel en Nijverheid, thans raadslid.
 
 

3. Wim van der Linden (69)

Voorzitter verantwoordingsorgaan Bakkerspensioenfonds; voorzitter bedrijfstak raadsleden Bakkers (FNV); medeoprichter Echt Voor Ridderkerk en thans raadslid.
 
 

4. Laurens Franzen (32)

Jurist bij de gemeente Katwijk; oud voorzitter rechtswinkel Leiden; thans raadslid.
 
 

5. Jim Kloos (70)

Voorzitter PCOB afd. Ridderkerk; medeoprichter SchuldHulpMaatje Ridderkerk; medeoprichter Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk, voorzitter Stichting Het Zonnekind, medeoprichter Stichting Het Ridderhart en ambassadeur bij SeniorWeb.
 
 

6. Eric van Wolde (56)

Nu ZZP-er en burgerraadslid; voormalig ICT-er Shell Nederland; voorheen algemeen bestuurslid jongerensociëteit.
 
 

7. Gertjan Kaptein (65)

Thans brigadier vreemdelingenpolitie; voormalig boekhoudkundig medewerker; oud politieagent, lid ondernemingsraad politie.
 
 

8. Tissa van de Wege-van der Does de Bye (52)

Was afdelingssecretaresse bij Stork en algemeen bestuurslid van de Adviescommissie Leerlingenvervoer Ridderkerk (ALR); lid van het Wijkoverleg Drievliet - ’t Zand en moeder van 2 volwassen kinderen.
 
 

9. Ryan Ensign (23)

Tweedejaars student Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bestuurslid buurtpreventie Drievliet 't Zand.
 
 

10. Freek Pols (56)

Vrijwilliger bij de Foodcompany Ridderkerk, lid van het minimaplatform. Hiervoor diverse functies als manager in de scheepvaart.
 
 

11. Monique Ubaghs (61)

Thans eigenaar van B&B in Rijsoord. Bekend van B&B-programma op de NPO. Runde hiervoor restaurant "De appel van Oranje"; was docent voeding bij het Albeda College.
 
 

12. Eric Neijenesch (49)

Ridderkerkse ondernemer in ijzerwaar.
 
 

13. Manny Saryo (59)

Inpakster bij Bakkersland; kaderlid FNV, oud voorzitter ondernemersraad Bakkersland Ridderkerk.
 
 

14. Henri Koppes (74)

Voormalig beroepsmilitair Koninklijke Luchtmacht; vanaf 1968 werkzaam geweest bij gemeentepolitie Ridderkerk; thans gepensioneerd; bestuurslid buurtpreventie 3Vliet/Zand; oud raadslid; medeoprichter Echt Voor Ridderkerk; vrijwilliger in enige functies.
 
 

15. Faas van Rietschoten (73)

Webmaster Echt Voor Ridderkerk; oud raadslid en voormalig correspondent.
 
 

 
 

Toelichting uit de EVR Verkiezingskrant


65+ gratis met de bus

In de directe omgeving van Ridderkerk kunnen steeds meer ouderen (AOW-ers) gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Sinds 2017 is dit tot spijt van EVR enkel voor Ridderkerkse minima met een AOW-uitkering ingevoerd. Afgelopen raadsperiode hebben we diverse malen verzocht dit uit te bereiden naar alle ouderen.

foto van bussen in het centrum van Ridderkerk

Gratis openbaar vervoer voor alle ouderen levert een positieve bijdrage aan hun zelfstandigheid en sociale contacten. Bovendien gaan door gratis openbaar vervoer meer mensen gebruikmaken van de bus, waardoor de bezetting vooral in de daluren toe zal nemen en de bestaande buslijnen in het dorp behouden blijven.

Blijft restafval onbelast?

Er ligt een nieuw afvalbeleidsplan. Dit komt er kort gezegd op neer dat naast afvalstoffenheffing ook een bedrag per vuilniszak restafval moet worden betaald. EVR heeft hier niet mee ingestemd. Afval correct aanbieden moet gratis blijven, voor men het weet ligt het overal behalve in de container.

Afschaffen betaald parkeren

Het parkeren op straat en in de parkeergarages levert de gemeente elk jaar weer geld op. Het instandhouden van deze hindernis, voor consumenten die boodschappen willen doen op het dorp, kost ook geld. Uit schriftelijke vragen van de EVR-fractie bleek dat het de gemeente onder de streep uiteindelijk maar 74.454 euro oplevert.

Winkelen kan tegenwoordig zowel in het centrum als online. Doordat steeds meer consumenten hun boodschappen online doen zijn op termijn minder winkelpanden nodig en is er concurrentie tussen winkelcentra. Zowel tussen het winkelcentrum en de buurtwinkelstrips in Ridderkerk zelf, als tussen ons winkelcentrum met de kernwinkelcentra in omliggende gemeenten. De winkeliers zorgen voor lokale werkgelegenheid, stageplaatsen voor de jeugd en re-integratieplekken voor ouderen en dragen zo positief bij aan de leefkwaliteit van het centrum.

Het invoeren van gratis parkeren zorgt volgens EVR voor meer winkelende bezoekers dan het heffen van parkeerbelasting. Hierdoor kan de tendens van online aankopen deels worden gecompenseerd. Waar winkels zijn blijven werknemers in dienst, wordt het aanbod aan stageplaatsen en re-integratieplekken gecontinueerd en blijft het centrum aantrekkelijk.

Ridderkerk weer zelfstandig?

We zijn toch nog steeds een zelfstandige gemeente zo hoor je vaak zeggen, maar niets is minder waar! Ons gemeentebestuur heeft het nodig gevonden, om de ambtelijke organisaties van Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard samen te voegen in de zogenaamde gemeenschappelijke regeling GR BAR.

cartoon

Eigen ambtenaren hebben we niet meer, maar wel een ondoorzichtige organisatie waar alles buiten het zicht van de gemeenteraad, maar zeker ook van de inwoners plaatsvindt. Verslagen van vergaderingen worden angstvallig buiten beeld gehouden, om maar te zwijgen van financiële uitglijders, die intussen al meer dan 1,4 miljoen bedragen. Als je daarbij optelt dat de logheid van de organisatie ook nog eens slecht is voor het niveau van service en bestuur, dan kun je maar een conclusie trekken, stoppen met die kolder! Ridderkerk gewoon weer zelfstandig maken, het is goed voor iedereen. Bovendien heeft men in Barendrecht ook het licht al gezien, die willen er ook uit.

Onze nieuwe regering heeft ook nog een duit in het zakje gedaan, door te stellen: als een gemeente afhankelijk is van een gemeenschappelijke regeling, dan kan er maar beter een herindeling plaatsvinden. Ondanks dit alles houdt het huidige college vast aan deze bizarre constructie. Ridderkerk heeft de ideale grootte om een zelfstandige gemeente te zijn. EVR wil zo spoedig mogelijk stappen nemen om samen met Barendrecht dit bizarre avontuur te stoppen. Goede service aan inwoners en ondernemers tegen lage kosten moet weer centraal komen te staan.

Gegarandeerde zorg in Ridderkerk

Het kabinet Rutte-III maakt het de gemeentes moeilijk. Zij moeten namelijk omgaan met decentralisaties en de daarmee gepaarde bezuinigingen. Dit betekent dat er veel taken liggen voor de gemeente. De jeugdhulp schort aan alle kanten. De zorgvraag onder jongeren neemt toe en wordt zwaarder. Er is een groot tekort in het budget, aanbestedingen en doorverwijzingen moeten veel beter geregeld worden om wachtlijsten te voorkomen. EVR wil meer inzetten op preventie voor een oplossing op de lange termijn.

Met de overgang van de huishoudelijke hulp van het Rijk naar de gemeente kregen veel inwoners niet langer 6 uur huishoudelijke hulp per week maar 2 uur. Van een bezuiniging mocht van het college niet worden gesproken. Criterium was volgens het college een schoon huis en niet het aantal uren dat hulp beschikbaar is. EVR heeft veel mensen geholpen met bezwaar maken tegen de herindicatiebesluiten. Soms is het hierdoor gelukt de huishoudelijke hulp meer uren in dienst te houden. EVR vindt dat er de komende periode niet nog meer mag worden gekort op de huishoudelijke hulp.

Veiligheid

EVR maakt zich hard voor optimale politiezorg in alle wijken en zowel overdag als ook in de nachturen. Op dit moment telt Ridderkerk zeven hardwerkende wijkagenten. Kleine zaken kunnen worden afgedaan door gemeentelijke toezichthouders (Boa's). De EVR-fractie was dan ook blij dat de EVR-motie om het aantal boa's uit te bereiden is aangenomen.

Daarnaast betekent veiligheid volgens EVR ook optimale samenwerking tussen politie en de buurtpreventieteams. Voor die optimale samenwerking trekken de wijkagent en buurtbewoners samen op. Zowel de agenten als de mensen van de buurtpreventie kunnen bevestigen dat deze aanpak werkt. Omdat in het Actieprogramma Veiligheid de buurtpreventie ontbrak heeft EVR met een amendement gevraagd ook de buurtpreventie hierin op te nemen. Sindsdien is de buurtpreventie niet enkel in de praktijk een officiële partner op het gebied van veiligheid maar ook weer op papier.

Blijvend in contact

Lokale initiatieven en inspraak van burgers zijn onmisbaar. Het komt de leefbaarheid en sociale contacten ten goede. Het is mooi dat zoveel inwoners zich vrijwillig inzetten voor het ondersteunen van hun dorpsgenoten. EVR vindt dat de gemeente dergelijke initiatieven moet faciliteren indien daarom wordt gevraagd.

Daarnaast moet de gemeente nog meer contact leggen met haar inwoners. Zij moeten vaker kunnen meebeslissen over het te voeren beleid en beschikken vaak ook nog eens over een grote portie 'lokale kennis'. Ambtenaren moeten actief worden gestimuleerd om inwoners en ondernemers thuis te bezoeken.

Goede en eigentijdse sportvoorzieningen

Echt Voor Ridderkerk hecht veel waarde aan sport. Het is niet alleen leuk maar ook nog eens goed voor de gezondheid en een bron van mooie ervaringen en wijze levenslessen. Daarom wil EVR ervoor zorgen dat sportverenigingen in Ridderkerk hun gebouwen en velden kunnen blijven onderhouden, dat lidmaatschap betaalbaar blijft en dat sportvoorzieningen bereikbaar zijn voor iedereen. Ook moeten Ridderkerkers in een groene en veilige omgeving kunnen fietsen, wandelen en hardlopen. Ook recreatiemogelijkheden voor jongeren verdienen ondersteuning, onderhoud van en aandacht voor jeugdcentra zoals de Gooth en de Loods in de PC Hooftstraat staan bij EVR hoog op de agenda.

Nieuw Reijerwaard: geen windmolens maar een waterrijke woonwijk

EVR-lijsttrekker en mede-oprichter Ad Los is tevens voorzitter van het Nieuw Reijerwaard Comité. Dit comité heeft met behulp van een landschapsarchitect en een projectontwikkelaar een alternatief plan opgesteld voor de polder Nieuw Reijerwaard. Het plan voorziet in 2.500 woningen in een waterrijke omgeving zonder torenhoge windmolens. EVR is van mening dat enkel door het tijdig omschakelen naar woningbouw een financiële strop van 100 miljoen voor de drie investerende gemeentes kan worden afgewend. De opbrengst van grond voor woningbouw is namelijk hoger dan die voor bedrijfsterrein. "Door juist nu voor woningbouw te kiezen kunnen we de schade voor de gemeente en bijbehorende belastingverhoging voor inwoners beperken" zegt comité oprichter en EVR-lijsttrekker Ad Los, "de wijk is bovendien dicht bij een treinstation gelegen waardoor het een gewilde locatie is om te wonen."

De gemeente Ridderkerk heeft samen met de gemeentes Barendrecht en Rotterdam de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht om het bedrijventerrein te realiseren. Met geld van de gemeentes is de GRNR zes jaar geleden begonnen met het onteigenen van het glastuinbouwgebied zonder dat er concrete interesse van bedrijven was om zich in het gebied te vestigen. Hoewel de interesse vanuit de markt voor bedrijfskavels op het naastgelegen bedrijventerrein Cornelisland toeneemt, heeft zich voor Nieuw Reijerwaard na zes jaar nog geen koper gemeld. De provincie, ooit voorstander van de bedrijven, heeft de gemeenschappelijke regeling inmiddels tekst en uitleg gevraagd over de tegenvallende verkoopprognoses.

 

Foto Plan Nieuw Reijerwaard.

Initiatiefplan Nieuw Reijerwaard


EVR-contact: Ad Los, Lijsttrekker.
T 0180 437716 | M 06 20491447 | Mail

Introductie

Nieuw Reijerwaard, een gebied dat in de komende jaren structureel en functioneel zal veranderen. Tot 2012 was het gebied vooral in gebruik voor glastuinbouw en agrarische doeleinden, maar de huidige ambitie is dat dit gebied zal transformeren naar een grootschalig bedrijventerrein voor de agro-versfoodsector. Deze ontwikkeling komt echter moeizaam van de grond vanwege beperkte behoefte en grondprijzen die onder spanning staan met de doelgroep. Dit terwijl er in het kader van de verstedelijkingsagenda van de Provincie Zuid-Holland grote behoefte is aan nieuwe woningbouwlocaties en tot aan 2030 in de Zuidelijke Randstad 230.000 woningen moeten worden bijgebouwd. De tijd lijkt rijp voor herbezinning op Nieuw Reijerwaard.
Hier ligt dus de mogelijkheid om van een probleem een kans te maken en waarbij het gebied wel tot ontwikkeling komt. Wonen is in onze ogen de oplossing waarmee invulling gegeven kan worden aan de grote woningvraag en de locatie weer een kan spelen in de regionale groenstructuur.

Wij hebben de mogelijkheden onderzocht of de beoogde eenzijdige ontwikkeling van een grootschalig logistiek bedrijventerrein is om te buigen in een aantrekkelijk en uniek woonwerklandschap. Een landschap dat - naast werken - volop ruimte biedt aan de ontwikkeling van 2.000 tot 2.500 woningen en waarbij bovendien de regionale groenstructuur kan worden versterkt. Nieuw Reijerwaard biedt naar onze mening volop kansen voor een buitengewoon aantrekkelijk alternatief voor de huidige ontwikkeling.

Wij hebben onze visie concreet uitgewerkt in vijf beloftes, een manifest voor Nieuw Reijerwaard, en hopen dat deze de aanleiding zullen zijn om deze locatie in een geheel nieuw en aantrekkelijk perspectief te bezien!

Team Nieuw Reijerwaard
 

Verstedelijkingsagenda provincie Zuid-Holland

Door de blijvende trek van mensen en bedrijven naar het stedelijk gebied blijft de vraag naar passende woningen en vestigingsmilieus ook de komende decennia groot. In de Zuidelijke Randstad is een stagnatie in de realisatie van stedelijke woningbouw. Tot aan 2030 moeten er in de Zuidelijke Randstad 230.000 woningen (koop en huur) bijgebouwd worden. Het realiseren van deze stedelijke woonwens biedt kansen voor versterking van de stedelijke en regionale economie en de versterking van de agglomeratiekracht. Er is een toenemende vraag naar groen stedelijke woningen maar er worden er onvoldoende gebouwd. In oktober 2016 hebben de provincie Zuid Holland en de gemeentelijke partners in de Zuidelijke Randstad aan de minister verzocht om experimenteerruimte om het dreigend tekort aan woningen een halt toe te roepen. Daarom is een Verstedelijkingsagenda met uitvoeringsprogramma opgesteld. Afgesproken is dat de regio doorgaat met het vergroten van de plancapaciteit zodat aan de woningvraag kan worden voldaan. Nieuwe woningen moeten vooral terecht komen rond (vervoers)knooppunten en op economische toplocaties, te transformeren verouderde haven- en bedrijventerreinen, toekomstbestendige wijken en overige ontwikkellocaties zoals braakliggende terreinen in het stedelijk gebied.

Locatie

Het gebied Nieuw Reijerwaard bevindt in de oksel van de A15 en de A16 tussen Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam IJsselmonde. Dit is met recht een knooppunt te noemen waar landelijke, regionale en lokale verbindingen samenkomen op één plek. De verbinding van Nieuw Reijerwaard naar de omliggende dorpskernen en Rotterdam en Dordrecht is uitstekend. Naast goede auto- en fietsverbindingen zijn ook de treinstations van Barendrecht en Rotterdam Lombardijen goed bereikbaar. Op grotere schaal maakt de locatie deel uit regionale landschappelijke groenstructuur die tussen de verstedelijking van de regio doorloopt. Aan de zuidzijde raakt de locatie bijna aan de Waalzone, Waalbos en de Zuidpolder van Barendrecht die met de Blauwe Verbinding vertakt is met het Zuidpark van Rotterdam. Ook aan de noordwestzijde van de locatie is sprake van grote groene stepstones dwars door het verstedelijkingsgebied van de regio. Nieuw Reijerwaard vormt hiermee het schakelpunt dat de recreatieve en landschappelijke verbinding kan leggen. Wij vinden het daarom belangrijk om het visiegebied te vergroten zodat het daadwerkelijk verankert kan worden met de waalzone. Ogenschijnlijk is de locatie een grootschalige infrastructurele knoop die gedomineerd wordt door wegen en bedrijven, maar niets is minder waar. Hier ligt een prachtig slagenlandschap met cultuurhistorische structuren zoals de Voorweg en de zuidelijk gelegen kreek. Twee monumentale boerderijen doen je terugdenken aan vroeger en aan de west- en zuidrand ligt de charmante Rijksstraatweg. Dat kleinschalige woonmilieu biedt hier kwaliteit en kansen.

Onze visie

In onze visie staat Nieuw Reijerwaard voor ‘Wonen in harmonie met het landschap’. Groen, ruimte en vrijheid zijn hier de kernwaarden. We herstellen en versterken landschappelijke waarden zodat het gebied de schakel vormt tussen aangrenzende regionale groenstructuren, terwijl op kleine schaal het oorspronkelijke slagenlandschap zichtbaar en beleefbaar blijft. Hier zien wij geen ‘huizenzee’, maar een structuur waar wonen en werken hand in hand gaan in zorgvuldig uitgewerkte buurtschappen ingebed in het landschap. Hier kan een woonlandschap groeien dat uniek is in de regio en een aanvulling vormt op het aanbod van Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk. Een duurzaam en goed woon- en leefklimaat staan hier uiteraard centraal en dat is hier ook realiseerbaar. Een geluidswerende groene wal, met incidenteel markante gebouwen, langs de snelwegen maakt het gebied geschikt voor wonen. Zo kan ook een interessante menging van functies ontstaan. Wij gaan uit van geleidelijke, organische transformatie geënt op het bestaande landschapspatroon en afgestemd op beschikbaar eigendom. Even geen grootschalige investeringen, maar karaktervolle buurten realiseren binnen de landschapsstructuur. Dan ontstaat er ruimte voor verbetering van dit landschap en dus het realiseren van de juiste voedingsbodem voor een aantrekkelijk woongebied. Wij voorzien een ontwikkeling aan de hand van 5 beloftes; het manifest voor Nieuw Reijerwaard:

Vijf beloftes voor Nieuw Reijerwaard

1. Van grootschalige logistiek naar een uniek woonwerklandschap

De huidige plannen voor een bedrijventerrein met grootschalige logistiek komen moeizaam tot ontwikkeling door gebrek aan vraag. Dit vraagt om nieuwe mogelijkheden. Wij stellen voor de locatie te transformeren naar een uniek woonwerklandschap waarmee we woningen integreren in deze gebiedsontwikkeling. Hiermee reageren wij op de grote woningbehoefte, wordt ingespeeld op de verstedelijkingsagenda van de provincie en blijft er bovendien volop ruimte om te ondernemen.

2. Versterken regionale groenstructuur

De locatie is gelegen op het scharnierpunt van een aantal grootschalige regionale groenstructuren. De voorgestane ontwikkeling maakt het mogelijk om ruimte in het plangebied te bewaken. Er kan hier nieuw landschap gemaakt worden als drager voor het woonwerklandschap, met meerwaarde voor de regionale groenstructuur en het recreatieve netwerk voor Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht. Met de benodigde groene geluidswal versterken we dit nieuwe landschap. Het vormt een spannende overgang tussen het landschap van de Rijkswegen naar het multifunctionele polderlandschap.

3. Duurzaam en sociaal wonen en werken

Met het slagenlandschap als basis kan er een uniek landschappelijk woon- en werklandschap ontwikkeld worden met kansen voor ondernemerschap en maatschappelijke initiatieven. De ligging in het landschap biedt de kans voor een circulair en zelfvoorzienend woongebied. Het landschap biedt ruimte genoeg voor duurzaam waterbeheer ten behoeve van klimaat bestendige groenstedelijke ontwikkeling. Dit is een plek waar samen wonen en leven de basis vormt. Zorg voor elkaar in kleine buurtschappen van verschillende omvang en dichheid met vrijheid om te wonen zoals ieder dat zelf wil. Een sterke sociale cohesie en de symbiose met het landschap maakt dit tot een duurzame verstedelijking, uniek in de regio.

4. Sociaal economisch DNA van het gebied als voedingsbodem

De huidige situatie van bedrijven en woningen in het open landschap vormen de basis voor de ontwikkelingsrichting van het gebied. De bestaande bedrijven worden omarmd en bieden een voedingsbodem voor betrokken wonen en werken en lokaal ondernemerschap. Juist deze kleinschalige bedrijven, kleine boeren, ambachtslieden, creatieve ateliers, kantoor aan huis, e.d. zorgen voor veel werkgelegenheid, misschien wel meer dan de grootschalige logistiek. De mogelijkheid voor bedrijven aan huis van de categorieën 1 en 2 bieden mensen kans om thuis te werken en een gemengd woonmilieu te creëren. Dit zorgt voor meer levendigheid gedurende de hele dag. Er wordt hiermee een structuur ontwikkeld van buurtschappen in een landschap van open velden, op basis van het bestaande slagenlandschap. Deze collectieve woonbuurten vormen de ruimtelijke bouwstenen van sociale betrokkenheid en de plaats waar mensen elkaar kennen en ontmoeten. De nieuwe gebiedsontwikkeling maakt gebruik van de voorzieningen in omliggende wijken, die lokaal worden aangevuld met kleinschalige voorzieningen en -bedrijven in het gebied.

5. Een flexibel en adaptief plan

Door de huidige bedrijven en bestaande woningen te integreren kunnen we morgen al starten! De organische ontwikkeling kan worden ingepast in de bestaande infrastructuur en kan in stapjes ontwikkeld worden. Dit zorgt voor realisme en haalbaarheid van dit plan. En bovendien; het plan is altijd af! De structuur kan naar wens verschillende woningtypen en een variatie aan kleinschalige bedrijvigheid en maatschappelijke en commerciële functies opnemen. Maatwerk is niet nodig, hier ontstaat het omdat er ruimte is.

Manifest

Het manifest met de 5 beloftes biedt u de kans om Nieuw Reijerwaard te transformeren naar een uniek duurzaam woonlandschap dat lokaal en regionaal van grote waarde is. Dit kan een bijzonder schakelpunt worden waar wonen, maatschappelijke functies, werken, infrastructuur, cultuurhistorie, recreatie en landschap samenkomen in het onderliggende landschapspatroon. In onze visie kan er een plan organisch groeien binnen een goed maatschappelijk draagvlak. Een verandering van koers is geen kleine stap en vraagt lef en vertrouwen. Wij zijn ons hiervan bewust en willen u hierbij ondersteunen. We hebben daarom deze eerste visie van alle kanten bekeken met een breed team. Synchroon en Blokland staan samen voor ‘lef’ en ‘liefde’. Echt luisteren naar de klant en constant nadenken hoe je bij kunt dragen aan een duurzame en plezierige leefomgeving is de basis onder elk plan. Het team wordt aangevuld met Delva Landscape Architects, Wissing ruimtelijke denkers en Houben/Van Mierlo Architecten. Zo is kennis in huis op elk schaalniveau en op elk deelaspect beschikbaar. Het team Nieuw Reijerwaard staat voor u klaar om invulling te geven aan de mooie uitdaging.

(Geplaatst 10 maart 2018, vR)
EVR Raadsbijdragen Februari 2018Gevaar? Er is geen gevaar!
Door Cora van Vliet, raadslid EVR


Tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering van 22 februari jl. stelde onze fractie wederom de vraag of er al een gesprek is geweest met belanghebbenden inzake het gevaarlijk parkeren van auto’s op de Oostmolendijk, bovenaan in de bocht richting Rotterdamseweg, nabij de Crezeepolder. Dat verzoek deden wij nl. in april 2017 al. En wat bleek? Het gesprek had inmiddels in december 2017 plaatsgevonden, maar het had niet de gewenste uitkomst voor Echt voor Ridderkerk. Nee hoor, de politie had de zaak bekeken en het was absoluut niet gevaarlijk om in die bocht auto’s te parkeren. Het is buiten de bebouwde kom, dus het mag, aldus wethouder Smit. Voor de zekerheid zijn er wel borden geplaatst om mensen te attenderen op andere, betere parkeerplaatsen. Onze fractie blijft van mening dat er vooral in de weekenden wel gevaarlijke situaties ontstaan en kan nu niet anders doen dan hopen dat het goed mag blijven gaan. We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Opgenomen onder de titel 'Viertal bijdragen' als Bijdrage 185.(26/2/18)

Ridderkerkers zijn de dupe vanwege mogelijk sluipverkeer. Door Cora van Vliet, raadslid EVR

Onze fractie deed wederom een poging tijdens het vragenuur op 22 februari, maar nu voor de oversteek van het kruispunt Oostmolendijk – Rotterdamse weg. Door de uitermate korte afstelling van de verkeerslichten voor het gemotoriseerde verkeer, komende uit de richting van de Oostmolendijk/Oudelande, kunnen er per keer maar twee auto’s door groen licht. Soms staan auto’s daar meer dan 10 minuten te wachten, waardoor nogal wat automobilisten door het rode licht gaan rijden. Dit brengt natuurlijk de verkeersveiligheid ter plaatse in gedrang. Onze fractie had daarom vorig jaar april ook al gevraagd of er mogelijkheden zijn om de verkeerslichtafstelling te verlengen en wethouder Smit had ons beloofd daar naar te zullen kijken. Vanwege een zeer oude angst om te maken te krijgen met sluipverkeer in de ochtend- en avondspits, moeten nu gedurende de rest van de dag en in het weekend alle Ridderkerkers daarvan de dupe worden. De heer Breeman van het CDA viel onze fractie bij. Maar het mocht niet baten. Het verkeerslicht wordt niet anders afgesteld, aldus wethouder Smit. Jammer hoor. Bedrijven als Kranendonk dierenvoeding en Hofstede de Paradijshoeve kunnen de aanloop vanuit Ridderkerk goed gebruiken. Waarom nu zo moeilijk doen? Je kunt zo’n verkeerslicht toch zo afstellen dat hij buiten de spits en in de weekenden wel meer auto’s doorlaat? Of is wethouder Smit niet op de hoogte van deze mogelijkheden? Bij een nieuw college zal onze fractie dit toch weer aan de orde brengen. Opgenomen onder de titel 'Viertal bijdragen' als Bijdrage 185.(26/2/18)

Als je heen loopt, moet je ook weer terug.
Door Cora van Vliet, raadslid EVR


De informatieavonden over het nieuwe afvalbeleid werden druk bezocht. En terecht, want er heerst nogal wat onvrede over de nieuwe plannen. Eén van de aanleidingen is het lopen met je afvalzak vuil, terwijl je slecht ter been bent. Op de vraag van mijn fractie of die loopafstanden naar beneden kunnen worden bijgesteld, antwoordde de wethouder dat het van 300 naar 200 meter is gegaan. Ja, dat is een voordeel. De wethouder vergeet dat je na 200 meter heen lopen ook weer 200 meter terug moet; dus totaal 400 meter. En mensen die mindervalide of invalide zijn, die kunnen doorgaans 100 meter al niet opbrengen. Laat staan met een zak met vuil in je handen. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk ook nog eens extra keren moeten lopen, omdat de zak anders te zwaar kan worden. Dus worden er extra klepbewegingen gemaakt. Gaat de wethouder dat compenseren? Nee, was zijn antwoord. De wethouder was niet te vermurwen. De afstand blijft 200 meter maximaal; en over de tarieven, tja, die worden later pas bekend, als in geheel Ridderkerk het nieuwe systeem is doorgevoerd. Kortom, wanneer het ons door de strot is geduwd en we zelf murw zijn gemaakt zodat er niet meer kan worden geprotesteerd. Hmmmm, wethouder, is dat wel de juiste manier? Onze fractie laat zich niet lam slaan; wij blijven u op de voet volgen, zelfs als het meer dan 200 meter zal zijn. Opgenomen onder de titel 'Viertal bijdragen' als Bijdrage 185.(26/2/18)

Voor ons geen gedenkboom.
Door Cora van Vliet, raadslid EVR


Een gedenkboom voor her-begraving in een verzamelgraf. Het klinkt natuurlijk sympathiek en over de doden niets dan goeds. De motie van Groep Ipskamp spreekt over het feit dat er sinds 2003 al her-begravingen zijn geweest en dat daar telkens gedenktekens voor zijn gekomen. In het verleden werden deze betaald uit het potje Onderhoudskosten Begraafplaats. Uit navraag blijkt dat het deze keer echter niet lukt. Dit vanwege het grote onderhoud dat recentelijk heeft plaatsgevonden. Maar dit was toch te voorzien? Zo’n onderhoud plan je toch? Dan het bedrag van € 21.000, - voor zo’n gedenkboom. Het zal voor een kunstwerk wel redelijk zijn, maar het is toch een behoorlijk bedrag dat door de Ridderkerkse gemeenschap opgebracht is dan wel moet worden. Is er al eens gekeken naar andere alternatieven? Nee, dat blijkt niet het geval te zijn. Echt voor Ridderkerk vindt overigens dat structurele uitgaven gewoon opgenomen dienen te worden in de jaarlijkse begroting. En in dit geval misschien zelfs nog geoormerkt als Gedenkteken her-begraving. Als je jaarlijks een klein bedrag hiervoor reserveert, heb je aan het eind van de 4 of 5 jaar, wanneer weer een her-begraving nodig is, een bedrag dat te besteden is aan een gedenkteken. Geef liever het college opdracht dit structureel op te nemen dan nu eenmalig een grote uitgave doen. Dit alles bijeen genomen zorgden ervoor dat wij de motie van Groep Ipskamp niet konden steunen. Opgenomen onder de titel 'Viertal bijdragen' als Bijdrage 185.(26/2/18)

Raadsbijdrage over Rekenkamer
Door Ad Los, fractievoorzitter EVR


Ridderkerk, 23 februari 2018 - Voorzitter, de vinger aan de pols is zeker een goede zaak, soms moet je erkennen dat het beter kan. Maar als ik naar dit rapport kijk zie ik de meerwaarde niet voor het functioneren van de raad. Onderscheid maken tussen vraagstukken en verschillende soorten kaders is een kwestie van gewoon gezond verstand, evenals structureel aandacht besteden aan kaderstelling. Het onderscheiden van verschillende soorten vraagstukken en kaders is nu net het leuke van raadswerk, daar wil ik het college zeker niet mee lastig vallen. Kennis nemen van de aanvullende suggesties van de griffier, ja dat hebben we gedaan, dat doen we overigens al jaren. Een leuk rapport maar wat EVR betreft jammer van de moeite.

( AF) REKENEN
Column Ad Los, fractievoorzitter EVR


Ridderkerk, 23 februari 2018 - De rekenkamer commissie heeft in de raadsvergadering van 22 februari van zich laten horen. Deze keer gaven ze niet het gemeentelijke reilen en zeilen de aandacht, nee, ze keken nu eens naar de gemeenteraad zelf! Het leek een beetje op afrekenen, want de raad kan het veel beter doen, en ja, dat is helemaal, ja helemaal waar!!! Ze wisten ook precies hoe dat moest, ze kwamen zelfs met aanbevelingen, onderstaand het onthutsende verhaal. (..) Verder lezen.

Essenmotie Oosterpark
Door Laurens Franzen, raadslid EVR


Ridderkerk, 23 februari 2018 - De motie ziet op het voorkomen van grootschalige kap van de essen in het Oosterpark. Een kaalslag dreigt nu. Er bleek bij de vaststelling van de agenda onvoldoende steun om de motie nu in behandeling te nemen. Daarom kon ook de motie niet in stemming worden gebracht. Verder lezen.'Fire and Fury' in Ridderkerk
De Combinatie column Buiten de raad. Door Ad Los, fractievoorzitter EVR.


Ridderkerk, 8 februari 2018 - The bestseller “Fire and Fury”, heeft heel wat stof doen opwaaien aan de overkant van de Atlantische oceaan, een kijkje achter de schermen van het Witte Huis brengt niet echt de schoonheid van openbaar bestuur in beeld. Het verhullen van misstanden en uitglijders is bijna een industrie geworden binnen het openbaar bestuur, ook bij ons in Ridderkerk.

Door Ad Los, fractievoorzitter Echt voor Ridderkerk

Geheime vergaderingen zijn er in groten getale geweest, met als excuus dat je personen of gemeentelijke belangen niet mag schaden.
In werkelijkheid gaat het bijna altijd om het verhullen van klungelig en niet uitlegbaar beleid.
Een voorbeeld is de ambtelijke fusie van Ridderkerk met Barendrecht en Albrandswaard, onder de naam GR BAR.
De hele operatie werd uitgevoerd buiten het zicht van de kiezer, maar ook het bestuur ervan onttrekt zich aan de openbaarheid.
In elke commissie vergadering staat op de agenda: "mededelingen van het college uit gemeenschappelijke regelingen”.
Je hoort daar bijna nooit iets van, zeker niet over de GR BAR.
Maar als je als raadslid, zoals het hoort, op onderzoek uit gaat, dan is het niet Fire and Fury, maar dan is er Rook en Vuur!Zo is er schoorvoetend toegegeven dat er 659000 euro over de balk is gegooid, de volgende uitglijder die er al aan zat te komen van 750000 euro bleef onbenoemd. We praten hier al over 1,4 miljoen euro, maar ons college doet of er niets aan de hand is. Ze doen ook of er niets aan de hand is in het bestuur, waar zij deel van uit maken, alles is "pais en vree".

Opvallend is wel dat er weinig wordt vergaderd, in de wandelgangen hoor je dat ze elkaar "de tent uit vechten", als ze bijeenkomen, maar alles blijft onzichtbaar en onbenoemd.
Enigerlei vorm van democratische controle ontbreekt volledig, al is het woord "transparantie" het meest gebruikt. Dat er met de zelfstandigheid van Ridderkerk op deze wijze wordt omgesprongen is onverantwoord, wiens belang er mee gediend is, blijft ook in nevelen gehuld, maar het algemeen Ridderkerks belang is zeker het lijdend voorwerp.

Terug naar een zelfstandig Ridderkerk met eigen organisatie, waar binnen een democratisch kader verantwoording wordt afgelegd, is ons aller belang. Wat EVR betreft gaat dat ook gebeuren, op 21 maart kunt u zich er over uitspreken.
---
Bron: Buiten de raad - Column in de Combinatie van 8 februari 2018. Foto Geknakt en Op glad ijs: Foto FvR. Als bijdrage 181 in overzicht.

T’IS BAR
Door Ad Los, fractievoorzitter EVR


Ridderkerk, 5 februari 2018 - Tijdens het vragenuur in de raadsvergadering van 25 januari stelde onze fractie een vraag over financiele overschrijdingen in de BAR organisatie. Het ging totaal over een “uitglijder” van 1,4 Miljoen... Verder lezen.

300 JAAR
De Combinatie column Buiten de raad. Door Ad Los, fractievoorzitter EVR.


Ridderkerk, 25 januari 2018 - Om gehoord te worden in onze gemeenteraad moet je het soms zoeken in superlatieven. Als het gaat over op de lange baan schuiven, kun je wel stellen dat het niet erg lang mag duren, maar dat is snel vergeten, maar als je stelt dat het op deze manier wel 300 jaar kan duren, ja hoor, dan heeft iedereen het gehoord. Het gaat hier namelijk om het ontbrekende stuk in het geluidscherm, bij Ridderkerk West... Verder lezen.

'Beschut' werk (reïntegratieplaatsen)
Door Laurens Franzen, raadslid EVR


Ridderkerk, 25 januari 2018 - Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht. Het beschut werk is één van de nieuwe onderdelen van de Participatiewet. Dit vervangt voor een deel de oude Wet sociale werkvoorziening (WSW). Per 1 januari 2017 is de Participatiewet gewijzigd op het gebied van beschut werk. Het doel van de wetswijziging is dat gemeenten vanaf 2017 voor mensen met een indicatie voor beschut werk daadwerkelijk een dienstbetrekking beschut werk regelen. Verder lezen.

 

Voor meer standpunten, bespreking, columns en verslagen:
Zie het standpunten overzicht vanaf april 2014..Enige EVR-Campagne MomentenZaterdag 17 maart 2018.
'EVR op Verkiezingsmarkt Ridderkerk'. Om 9.15 uur.
Eric van Wolde, Jim Kloos, Laurens Franzen, Ad Los, Tissa van de Wege, Wim van der Linden, Monique Ubaghs

foto evr op verkiezingsmarkt ridderkerk

'EVR op Dillenburgplein'.
Zaterdag 10 maart 2018.
Cora van Vliet
Wim van der Linden
Henri Koppes
Gertjan Kaptein
(Niet op de foto.)

foto evr op dillenburgplein ridderkerk
foto evr aan folderen op dillenburgplein ridderkerk
foto evr aan folderen op dillenburgpleinn ridderkerk

 

'EVR in Drievliet'.
Donderdag 15 maart 2018.
Tissa van de Wege, Jim Kloos.
Bron: https://twitter.com/Tissa_vandeWege

foto evr aan folderen in drievliet ridderkerk

'Ryan Ensign vertegenwoordigt EVR op Jongerendebat'
Dinsdag 13 maart 2018.
Bron: https://twitter.com/EVRnu

foto ryan ensign namens evr op jongerendebat in ridderkerk

 

'EVR op Vlietplein'.
Zaterdag 10 maart 2018. Laurens Franzen, Tissa van de Wege, Cora van Vliet, Gertjan Kaptein en Henri Koppens

foto evr aan folderen op vlietplein ridderkerk

RIDDERKERK - Afgelopen zaterdag waren de EVR-kandidaten aan het folderen op het Vlietplein. Met name de essentaksterfte en het nieuwe afvalplan van de gemeente leefde erg onder de inwoners van Drievliet. EVR raadslid Laurens Franzen heeft de essentaksterfte op de agenda van de openbare commissie van donderdag 15 maart weten te zetten. Ook het afvalplan leefde erg merkte raadslid Cora van Vliet op: "met het afvalplan worden loopafstanden vergroot en er moet per klepbeweging worden betaald." Volgens EVR stijgen hierdoor de lasten voor inwoners omdat er naast de klepbeweging ook afvalstoffenheffing moet blijven worden betaald.

'In 1 minuut waarom EVR'.

foto evr bij rtv ridderkerk op 3 maart 2018

Slot van het debat van RTV Rijnmond & RTV Ridderkerk met de elf lijsttrekkers in de raadzaal.


Zaterdag 3 maart 2018. EVR presenteert het tien-puntenplan bij Radio Ridderkerk.

foto evr bij rtv ridderkerk op 3 maart 2018

Zie ook

De Campagneleider,een korte, 15 seconden, YouTube video.

EVR-lijsttrekker Ad Los aan het werk op het FNV debat in Ridderkerk-Centrum. De publieke debatten richting verkiezingsdag 21 maart 2018 zijn gestart.

foto fnv-debat ridderkerk 2018

Grote foto. (1,3MB)
Foto Laurens Franzen. 

groepsfoto EVR

Ridderkerk, 14 februari 2018 - Echt voor Ridderkerk presenteert de vijftien kandidaten van EVR-Lijst 3 aan de pers. Met groepsfoto en korte introductie bij de vijftien namen. (Twee kandidaten konden niet aanwezig zijn voor de groepsfoto.)

 
 

 

"KUNNEN JULLIE DAAR NAAR KIJKEN..."

Heeft u een vraag. Wil u een van de EVR-raadsleden spreken. De EVR-fractie op iets attenderen. Neem contact met ons op. Kijk voor de mogelijkheden even op de Fractie pagina. We horen graag van u. Laurens Franzen, Mail.Vooruitlopend op presenteren regisseren.
Monique Ubaghs' fotoshoot de Schans


Henri Koppes en Ad Los dienden kandidatenlijst in.GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
Stemming: 21 maart 2018.
Officiële uitslag: 23 maart 2018.

Sociale media training
Ridderkerk, 12 februari 2018 - Vanavond van zeven tot tien uur sociale media training ten behoeve van het campagne voeren, met docent Regilio Kouwenhoven. Tekst en beeld: Faas van Rietschoten (Dus niet op de foto.)


Gemeenteraad, Commissies

Maart 2018 - Vergadering Gemeenteraad 26-03-2018
Plaats: Raadzaal gemeentehuis
Tijd: 20:00
Voorzitter: Mw. A. Attema

Let op! deze raadsvergadering vindt plaats op een maandag
U kunt de vergadering live en achteraf volgen via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
Na de raadsvergadering is er gelegenheid om de vertrekkende raadsleden de hand te schudden in de foyer van Grand Café Burgerzaken.
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 25 januari 2018
4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie.
5. Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor ruimte Pruimendijk 228-A
6. A. Verslag van het onderzoek naar de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
6. B. Verslag over en voorstel tot toelating nieuwe raadsleden naar aanleiding van het onderzoek van de geloofsbrieven
7. AFSCHEID VERTREKKENDE RAADSLEDEN
---
Vergadering Gemeenteraad 29-03-2018
Plaats: Raadzaal gemeentehuis
Tijd: 20:00
Voorzitter: Mw. A. Attema
U kunt de vergadering live en achteraf volgen via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
Na de raadsvergadering is er gelegenheid om de raadsleden te feliciteren in de foyer van Grand Café Burgerzaken.
1 BEËDIGING VAN DE RAADSLEDEN
2 Vaststelling van de agenda
3 Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde van de raad 2018
4 Voorstel tot benoeming van de leden van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven
5 Installatierede raadsvoorzitter
6 Sluiting

* Live of achteraf te volgen via: Raad in beeld | * Vrije inloop.

(vR/17/3/18)

 

Oproep: Geen windturbines

Deze flyer is gemaakt door het Wijk-ldee-Team en Wijkoverleg Rijsoord, Sinds kort is bekend dat de Raad van State op 3 september 2015 uitspraak zal doen over de bezwaren die ingediend zijn tegen de vorming van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Wij willen graag aan blijven geven dat we het niet eens zijn met deze ontwikkeling. Daarbij hebben we ook uw hulp nodig. Zou u deze flyer, liefst vandaag nog, zichtbaar voor uw raam willen hangen zodat de gemeente een lint van protest wordt? Hiermee geeft u aan de 'buitenwereld' het signaal af deze ontwikkeling hier niét te willen, nooit te willen. Wilt u reageren mail naar: wijkoverlegrijsoord@hotmail.com info@poldernieuwreijerwaard.nl of bezoek onze website www.wijkoverlegrijsoord.nl

UIT INFO GEMEENTE RIDDERKERK BEGIN 2015:

"De gemeente vindt het belangrijk, dat de inwoners van Ridderkerk zich goed kunnen laten informeren over de plannen voor windenergie, en over de rol die zij daarbij zelf kunnen spelen. (..) Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit onderwerp? Stuur uw contactgegevens door naar j.rombouts@bar-organisatie.nl. We bewaren uw contactgegevens graag voor het informeren over windenergie in de toekomst."